گالری تصاویر مهد
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
دوره پاییز و زمستان 1395

مشاهده

دوره پاییز و زم ...
12

مشاهده

12
11

مشاهده

11
10

مشاهده

10
9

مشاهده

9
8

مشاهده

8
جملات فرهنگی - تربیتی
- استعداد چیزی است كه در جوانی پیدا می شود، اگر آن را تربیت كردید و درصدد تقویت آن بر آمدید مانند بذری كه در مزرعه خوب كاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نكردید مانند تخمی كه در زمین شوره زار افتاده باشد ، از بین می رود و محصول نمی دهد.
عضویت / ورود به سایت