پرسش و پاسخ
پرسش از طرف :
عماد اختری
پاسخ
12 3
1394-11-3
سوال شما سوال شما سوال شما سوال شما سوال شما سوال شما
پاسخ :
پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ
پرسش از طرف :
نام و نام خانوادگی (پاسخ سوال)
7 0
1394-11-3
پاسخ به سوال شما سوال شما سوال شما سوال شما سوال شما سوال شما
پاسخ :
پاسخ شما پاسخ شما پاسخ شما پاسخ شما پاسخ شما پاسخ شما
سوال شما:
جملات فرهنگی - تربیتی
- استعداد چیزی است كه در جوانی پیدا می شود، اگر آن را تربیت كردید و درصدد تقویت آن بر آمدید مانند بذری كه در مزرعه خوب كاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نكردید مانند تخمی كه در زمین شوره زار افتاده باشد ، از بین می رود و محصول نمی دهد.
عضویت / ورود به سایت